پروژه ها / نرم افزار اتوماسيون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتريان

پروژه ها / نرم افزار اتوماسيون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتريان پروژه ها / نرم افزار اتوماسيون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتريان پروژه ها / نرم افزار اتوماسيون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتريان پروژه ها / نرم افزار اتوماسيون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتريان پروژه ها / نرم افزار اتوماسيون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتريان پروژه ها / نرم افزار اتوماسيون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتريان

دشبورد مديريتي شرکت هتل سازي دريا

  • دسته بندی : نرم افزار اتوماسيون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتريان

شامل بخش های :
- آمار و گزارشات مربوط به تعداد و تنوع مشترکین
- آمار و گزارشات مربوط به تعداد و تنوع کارت های فروش رفته
- آمار و گزارشات مربوط به واچر های صادر شده
- آمار و گزارشات مربوط به سمینارهای برگذار شده
- آمار و گزارشات مربوط به کارشناسان فروش و تلفنی
- پوشش دادن کلیه آمار های مورد نیاز در سطح مدیریتی شرکت